Visie


Visie op het aanbieden van een optimaal pedagogisch klimaat aan de kinderen

Aan het begin van het leven maak je als mens een enorme ontwikkeling door. Een goede start in een veilige, liefdevolle, vertrouwde omgeving waarin het kind zich geborgen voelt is erg belangrijk. Als kinderdagverblijf willen we een veilig en kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van kinderen bevordert en hen kansen biedt hun mogelijkheden te ontplooien. We stellen kinderen centraal wat betekent dat we hen betrekken bij de beslissingen die hen aanbelangen, met andere woorden, dat we kinderparticipatie concreet gestalte geven. Kinderen gebruiken lichaamstaal, mimiek, houdingen en taal om zich uit te drukken hoe ze zich voelen. Als volwassenen dienen we actief te luisteren en hen met al onze zintuigen oplettend te observeren. Want een kind verdient aandacht en respect om wie het nu is, een klein mensje met een eigen beleving en een eigen zingeving, anders maar gelijkwaardig aan de volwassene.
Bijgetreden door het Kinderrechtenverdrag stellen we dat kinderen niet verplicht zijn te participeren maar dat hen wel de mogelijkheid wordt geboden. Dit betekent ook dat we verschillen tussen kinderen dienen te onderkennen en dat we het respect voor verscheidenheid dienen te benadrukken.

Het kinderdagverblijf wil kwalitatieve opvang bieden, want goede opvang is opvang waar kinderen zich goed in hun vel voelen en intens spelen. Spel is voor het kind de manier bij uitstek om te onderzoeken, te ontdekken en te ervaren. Al spelend ontwikkelt het kind zich en maakt het contact met zijn omgeving. Het is belangrijk dat het kind zijn eigen spel in zijn eigen leefwereld kan ontwikkelen. Wij begeleiden hierbij door aan te moedigen en te prikkelen. Wanneer het kind zelf speelt, nemen we een veilige afstand. Zo wordt het kind in staat gesteld zich op zijn eigen creatieve manier te ontwikkelen en zich te uiten. Het kind is initiatiefnemer en krijgt kansen om te experimenteren. Onze opvang biedt hiervoor de nodige vrijheid en uitdagingen. Zo ligt de klemtoon op het ongedwongen kunnen experimenteren met verschillende materialen waarbij het resultaat ondergeschikt is aan de ervaringen, het leuk bezig zijn en het zich ten volle kunnen uitleven. In de leefgroepen vind je meerdere speelhoeken zodat ieder kind verschillend op ontdekking kan. Ook het buiten gaan proberen we zoveel mogelijk te stimuleren; we kunnen er wandelen, spelen,…

De begeleid(st)ers behoren tot onze stimulerende en uitdagende omgeving. Van hen wordt verwacht dat zij individueel inspelen op de noden van elk kind. Zij leveren o.a. een bijdrage tot het ontwikkelen van de taal door veel met de kinderen te praten, verhalen te vertellen, door samen in boekjes te kijken en eruit voor te lezen, door te zingen,… Zo wordt een baby’tje tijdens een individueel contact of een verzorgingsmoment zachtjes toegesproken of wordt een speeltje aangereikt.
Bij de peuters zien we stilaan een stimulatie van de zelfredzaamheid.
Wij schenken aandacht aan het zich leren aan- en uitkleden, aan het zelfstandig leren eten,… en dit gebeurt met vallen en opstaan. Zo ook het proces van zindelijk worden, wat we mee willen begeleiden zodra uw kind hier rijp voor is of er zelf de aanzet toe geeft.

In het kinderdagverblijf is er een professioneel begeleidend team dat vanuit deze pedagogische visie een relatie aangaat met uw kind. Veiligheid, geborgenheid en ritme vormen belangrijke pijlers. Een kind voelt zich veilig en geborgen als het kan rekenen op onze zorg en aandacht, binnen een warme en liefdevolle omgeving. Enige structuur en herkenbaarheid worden voor het kind vertaald in een zeker dagverloop en bepaalde rituele gewoontes, een eigen leefgroep, een eigen slaapplaats,… Dit biedt uw kind een houvast om zich te oriënteren in tijd en ruimte. Hierdoor zal een gezonde nieuwsgierigheid groeien en zal het zijn eigen grenzen durven te verleggen. De begeleid(st)ers gaan consequent met de kinderen om. Ze geven uitleg aan de kinderen wanneer iets wel of niet kan, zijn geduldig en herhalen vaak. Waarden en normen wijzen ons allen op enkele afspraken rond omgangsvormen; zo bieden we het kind ook de structuur aan om te handelen met andere kinderen en volwassenen.
Wij vinden het belangrijk dat uw kind optimale ontplooiingskansen krijgt, alsook dat we zicht krijgen op de ontwikkeling van uw kind. Om hieraan tegemoet te komen, hebben we ervoor gekozen het eigen kindvolgsysteem “Mijn Groeiklaver” in te voeren. Toelichting over dit instrument vindt u terug in het heen&weerschrift van uw kind.

Deze omschrijving geeft u als ouder een beeld van het pedagogisch klimaat in het kinderdagverblijf. Maar ook ons pedagogisch beleid is voor verandering vatbaar. Door de inbreng van ouders, personeelsleden en natuurlijk de kinderen ontwikkelt het beleid zich iedere dag.Visie op de samenwerking met het gezin

Een goede relatie tussen ouders en kinderdagverblijf is van groot belang voor het kind. Een gedeelde zorg vraagt om goede afspraken. Het is belangrijk om elkaar goed op de hoogte te brengen van dat wat het kind heeft meegemaakt; zo zijn we beter in staat uw kind te begrijpen. U bent als ouder steeds welkom in de leefgroep en u kan gedurende de opvangdag ook telefonisch informatie over uw kind opvragen als u dit wenselijk vindt.

De overdracht is het moment waarbij ouder en begeleid(st)er elkaar mondeling informeren over hoe het thuis en in het kinderdagverblijf is gegaan. Door goed op de hoogte te zijn over wat er met het kind is gebeurd of omgaat, kunnen beide partijen beter inspelen op de behoeftes van het kind.

Daarnaast doen we een oproep aan elke ouder en begeleid(st)er om met de nodige regelmaat en zorg het heen- en weerschrift in te vullen. Dit is een zeer belangrijke schriftelijke bron van informatie, alsook kan het een leuke herinnering voor later zijn.

Over ontwikkelingen in de kinderopvang in het algemeen of in de voorziening specifiek houden wij u schriftelijk op de hoogte. Zo kan u worden geïnformeerd over bepaalde activiteiten, pedagogische onderwerpen, nieuwe reglementering,…


 


De kinderdagverblijven van Familiehulp kunnen beroep doen op een team van 3 medewerkers die achter de schermen vorm geven aan deze visie. Ze beogen, in samenwerking met elk kinderdagverblijf, een implementatie van de visie, ondersteunen en houden toezicht op de kwaliteit ervan.Lieve Heurckmans
manager kinderdagverblijven
lieve.heurckmans@familiehulp.be


Tine Spaepen
medewerker kwaliteit
tine.spaepen@familiehulp.be


Cindy Boel
medewerker pedagogie
cindy.boel@familiehulp.be

 

info@despeelboom.be   |   2014 © Familiehulp.be