Wennen


Wennen in de babygroep

Om kinderen en hun ouders de kans te geven aan hun nieuwe situatie te wennen, om de overstap naar ons kinderdagverblijf zo vlot mogelijk te laten verlopen, verplichten wij een aantal ‘wenmomenten’.

Ouders krijgen de tijd om hun kindje met al zijn/haar gewoonten aan de kindbegeleidsters voor te stellen naast de kans de kindbegeleidsters beter te leren kennen. Bovendien kunnen de ouders de tijd nemen om kennis te maken met het reilen en zeilen van het kinderdagverblijf.

De wentijd die in het kinderdagverblijf vooropgesteld wordt is minimum 3 momenten verspreid over verschillende dagen binnen een korte termijn.

Wennen in de peutergroep

De kindbegeleidster van de babygroep gaat met de peuter naar de peutergroep om kennis te maken. Hierbij is er kans tot uitwisseling van info tussen de begeleiding. De overgang naar de peutergroep gebeurt steeds in overleg tussen de begeleidsters en de ouders. Het doorschuiven gebeurt steeds met aandacht voor het afscheid nemen en het onthaal in de leefgroep. De begeleiding zorgt voor een veilige sfeer.

Het kind went volgens planning in de peutergroep, evenwel kan van deze planning worden afgeweken wanneer het kind daar nood aan heeft. Er gaat steeds aandacht naar het onthaal en afscheid nemen in de leefgroep; de begeleiding zorgt voor een veilige sfeer.

Wennen na langdurige afwezigheid

Na een periode van langdurige afwezigheid (bijvoorbeeld door ziekte / vakantie) kan een nieuwe wenperiode worden ingelast.
Er wordt hierbij zoveel mogelijk ingespeeld op de behoefte van het kind.

Opvang van een ziek kind

Zieke kinderen kunnen niet in het kinderdagverblijf terecht. Het is daarom wenselijk om op voorhand oplossingen te hebben voor het geval uw kind 's ochtends ziek zou zijn en u dringend alternatieve opvang nodig heeft.

Een kind dat niet te ziek is, kan in het kinderdagverblijf terecht wanneer de coördinator akkoord is. Beoordeel zelf de algemene toestand van uw kind of het kan meedoen aan de normale activiteiten in de opvang, hou zeker ook rekening met besmettingsgevaar voor andere kinderen. Het is uw plicht als ouder om het kinderdagverblijf schriftelijk in te lichten over eventuele medicatie en/of verzorging die reeds thuis gegeven werd. Zorg er ook voor dat je steeds telefonisch bereikbaar bent. We vragen u met aandrang om ook medische problemen die niet onmiddellijk zichtbaar zijn te signaleren aan de coördinator, vooral wanneer er om die reden bijzondere waakzaamheid nodig is of wanneer er eventueel gevaar kan zijn voor de gezondheid van andere kinderen en de begeleiders.

De coördinator heeft steeds beslissingsrecht of uw kind al dan niet naar de opvang kan. Bij de beslissing denken we aan het belang van uw kind, en ook aan het belang van de andere opgevangen kinderen en de extra werkbelasting die de zorg voor een ziek kind kan meebrengen.Elisabethlaan 252 - 8400 Oostende - Tel. 059/70 21 32